Jdi na obsah Jdi na menu

kurzy NJ

Začátečníci A1
 

Kurz německého jazyka pro začátečníky se orientuje zejména na nácvik prvotních komunikačních schopností v německém jazyce. Účastnící kurzu se seznamují s nácvikem a rozvojem svých řečových dovedností, naučí se zahájit rozhovor, seznámit se, objednat si v kavárně, hovořit o městech a pamětihodnostech, stručně vyhodnotit graf, porozumět základním informacím nejen při telefonování, napsat o sobě stručný text, popsat byt a hovořit o lidech a věcech a mnoho dalšího.
 

Komunikační dovednosti jsou procvičovány v situacích, v nichž jsou kontinuálně upevňovány již nabyté gramatické struktury a současně rozšiřovány o nové. Účastníci kurzu dokážou popsat svůj denní program, sjednat a domluvit si schůzku, omluvit se za zpoždění, hovořit o svém zaměstnání, zeptat se na cestu, orientovat se v domě, vyhodnotit statistiku, napsat pohlednici, vyprávět o zájezdu a mnoho dalšího.
 

Mírně pokročilí A2

Na základě již mírně pokročilé znalosti gramatických struktur je možný plynulý přechod k rozvíjení a upevňování minulého času a přídavných jmen, která účastníkovi kurzu umožňují sestavit již komplikovanější větné struktury pro písemné vyjádření, porozumění informacím o počasí, nazvat části těla, hovořit o jídle, dovolené, popsat nehodu, dát radu nebo doporučení, nakupovat, hovořit o módě, barvách a stravovacích zvyklostech, zeptat se na cenu a mnoho dalšího.
 

Svým tematickým zaměřením se více soustředí na vyjádření individuálního názoru a záležitosti týkající se pracovního zaměření každého z účastníků. Jádro kurzu spočívá v aktivní komunikaci v oblasti pracovních a soukromých cest, jmenování důvodů a vyjádření opaku, alternativy, domněnky, blahopřání, dokázat pozitivně či překvapeně reagovat, číst jízdní řády, naplánovat
a zamluvit cestu, hovořit o svých koníčcích a zájmech, vzdělání a dalších oblastech každodenního života.
 

Účastníci kurzu nacvičují řečové dovednosti pro situace spojené s vyjádřením osobních sdělení formou e-mailu a sms, naučí se komunikovat při reklamaci, budou se zabývat médii, číst jídelní lístek, objednávat v restauraci, hovořit o životě na městě a na venkově, číst, orientovat se a vyhodnocovat inzeráty o bydlení, hovořit o kulturních zájmech, naplánovat prohlídku města, bavit se o životě na venkově a ve městě, vyhledání první pomoci, vyjádřit se na téma hudba a literatura, zorganizovat návštěvu divadla atd.
 

Středně pokročilí B1


Soustřeďuje se na kombinování nabytých komunikačních schopností v různých situacích denního života. V rámci výuky se účastník setká s těmito gramatickými strukturami: vedlejší věty, préteritum nepravidelných sloves, konjunktiv II, příslovce v pozici spojky, infinitiv s zu. Účastník kurzu se naučí hovořit o denních problémech, okomentuje rozličné informace, vypráví o sobě a svých nápadech, dokáže převyprávět příběh, hovořit o německé historii, odůvodnit svůj názor, dát radu, komunikovat v bance či na policii, porozumět německým příslovím, složitějším autentickým textům atd.
 

Kurz se soustřeďuje na kombinování získaných jazykových prostředků, jako např. konjunktiv II, skloňování přídavných jmen, infinitiv s zu s novými strukturami vedlejších vět, budoucím časem, párovými spojkami apod. do vyšších celků. Účastník kurzu se naučí hovořit o klimatu a počasí, historii regionu, partnerských problémech, škole a práci, přáních, porozumí mediálním zprávám, popíše globální problémy, dokáže udělat prognózu, vyjádří souhlas či nesouhlas, okomentuje situaci, porozumí, vyřeší a rozpozná konflikt, nacvičí si rozpoznávání dialektů, naučí se používat slovní zásobu z oblasti průmyslu, pojištění atd.
 

Účastníci kurzu si rozšiřují již velmi širokou škálu řečových dovedností a jazykových znalostí. Vychází z obsáhlé škály jazykových znalostí a upevňuje veškeré nutné struktury k dosažení pokročilé jazykové úrovně B1. Kurz se koncentruje na všeobecnou problematiku generačních problémů a světa kolem nás včetně seznámení se s fungováním Evropské unie a s ní spojeným tématem migrace. Účastník kurzu umí pohovořit o různých etapách života, problémech, nadějích a strachu, porozumí literárnímu textu, diskutuje o konfliktech, vyjádří domněnku, popíše evropské instituce, vyjádří opak či alternativu atd.

úrovně A1 dosáhnete po absolvování min. 80 hodin výuky a více
úrovně A2 dosáhnete po absolvování min. 160 hodin výuky a více
úrovně B1 dosáhnete po absolvování min. 320 hodin výuky a více