Jdi na obsah Jdi na menu

Středně pokročilí - cíl B1 dle SERR

Pro středně pokročilé uživatele - absolventy úrovně A2 dle SERR

Kurz připravuje na dosažení úrovně B1 dle SERR. Studenti se naučí přiměřeně správně používat gramatické struktury v rámci každodenní konverzace i písemné komunikace, pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem (např. si objednají jídlo a nápoje v restauraci, formulují své plány na dovolenou,  domluví si schůzku). Používají s jistotou  osvojenou slovní zásobu v ústní i písemné podobě, rozumí mluvenému slovu rodilého mluvčího a dokážou reagovat na jeho otázky. Po absolvování všech tří částí kurzu – trimestrů –je cílem dosáhnout jazykové úrovně B1 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (SP1+SP2 nebo SP2+SP3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (SP1+SP2+SP3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2011 - 2012

 
KURZ SP1
 
 
Termín
12.09.2011
12.12.2011
  
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP1 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz MP3 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP3. Soustřeďuje se na kombinování nabytých komunikačních schopností v různých situacích denního života. V rámci výuky se účastník setká s těmito gramatickými strukturami: skloňování podstatných jmen středního rodu, modální slovesa musím, potřebuji, je třeba. Účastník kurzu se naučí hovořit o svém denním plánu, o svých aktivitách, orientuje se v problematice školství a vzdělávání, dokáže pracovat na základě vyslechnutého složitějšího textu.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: vzdělání, denní režim, koníčky členů naší rodiny, trávení volného času.

 
 
KURZ SP2
  
 
Termín
9.01.2012
2.04.2012
  
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP2 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz SP1 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu SP1. Soustřeďuje se skloňování přídavných jmen a problematiku zvratných sloves. Účastník kurzu se naučí hovořit o rodině a rodinných vztazích, dokáže vyjádřit omluvu, blahopřání, poděkování. Umí si objednat jídlo a pití, pochválit či zkritizovat jeho kvalitu, naučí se aktivně používat slovní zásobu z oblasti gastronomie atd.
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: rodina a vztahy mezi jejími členy, blahopřání, omluva, poděkování, přivítání, jídlo a nápoje

 
 
KURZ SP3
  
 
Termín
9.04.2012
2.06.2012
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP3 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz SP2 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu SP2. Důraz je kladen na rozvíjení již velmi širokých řečových dovedností a jazykových znalostí, na upevňování veškerých struktur nutných k dosažení pokročilé jazykové úrovně B1. Slovní zásoba se soustřeďuje na problematiku cestování, plánů na dovolenou, rekreaci a ubytování v hotelu. Účastníci kurzu si osvojí tvoření podmiňovacího způsobu a skloňování základních číslovek.
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: dovolená, rekreace, cestování, hotel – jeho zaměstnanci a poskytované služby.