Jdi na obsah Jdi na menu

Pult centrální ochrany - PCO

Služby PCO, neboli pultu centrální (centralizované) ochrany, se nazývají také ostraha objektů na dálku. Procesy PCO jsou založeny na přenosu signálů z elektronických zabezpečovacích systémů, které nepřetržitě monitorují sledované objekty. Napojení na PCO a přenos probíhá formou předávání dat prostřednictvím digitálních komunikačních formátů, které umožňují přenos plného rozsahu událostí generovaných monitorovacími zabezpečovacími systémy nebo formou předávání stavových signálů, případně využitím kombinace obou možností.

Data/informace získané z monitorovacích systémů jsou přenášena na Dohledové centrum pultu centrální ochrany PCO - napojení na PCO zajistí jejich vyhodnocení a v případě odchylky situace zjištěné v monitorovaném objektu od normálu iniciuje smluvně dohodnutou reakci (výjezd mobilní hlídky nebo předání informace servisní organizaci, předání informace policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru či jiným určeným osobám).

Služba PCO - Pult Centrální Ochrany je provozována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Monitoring vyhodnocuje i jiné podněty, jako požár, havárie vody, výpadek el. energie, únik plynu, poruchy elektronických zabezpečovacích systémů.

 

Druhy připojení na pult centralizované ochrany:

  • radio vysílač (provozovaný na privátní frekvenci placené ČTU)
  • jednotná telefonní síť (např. O2)
  • GSM brána (mobilní operátoři)
  • Monitorovací – vyrozumívací služba
  • Duální provoz


Tyto systémy připojení jsou zvoleny dle možností dosahu a možností klienta a vždy jedním z nich je připojen objekt klienta na náš pult centralizované ochrany (PCO). Také je možnost v případě potřeby zvýšené vzdálené ostrahy použít dva z nabízených systémů připojení objektu na pult centralizované ochrany.

 

Připojení na PCO prostřednictvím vlastní Radiové Sítě
použití: poskytuje nejvyšší možnou úroveň zabezpečení

Naše firma provozuje vlastní radiovou síť (RS). Před připojením objektu prostřednictvím radiové sítě jsou v objektu prováděna měření radiového signálu, aby byl zajištěn spolehlivý přenos zpráv.

Jednou z mnoha výhod radiového přenosu zpráv a poplachových signálů je kontrola spojení s objektem prováděná 1 krát za minutu (na rozdíl od připojení prostřednictvím telefonní linky, kde kontrola probíhá 1x za 24 hodin) a naprostá nezávislost na provozu a stavu telefonních linek.


Připojení na PCO prostřednictvím pevné telefonní linky
použití: nejběžnější způsob připojení na PCO

Systém přenosu zpráv je vyvinut pro provoz české Jednotné Telekomunikační Sítě, z čehož vyplývá i přímá konstrukce komunikačního zařízení.

V případě, že v objektu je instalována ústředna elektronické zabezpečovací signalizace bez telefonního komunikátoru, dodá a namontuje naše agentura samostatný digitální komunikátor.

 

Připojení na PCO prostřednictvím mobilní sítě GSM
použití: zejména v objektech bez telefonní linky

Systém přenosu zpráv je vyvinut pro provoz sítí GSM, z čehož vyplývá i přímá konstrukce komunikačního zařízení - tzv.„GSM - brány“ s pevně zabudovaným mobilním telefonem.

Tento způsob připojení využívá k přenosu dat z elektronických zabezpečovacích systémů ( EZS ) zabezpečenou bezdrátovou síť mobilních operátorů. Jedná se taktéž o jednosměrnou komunikaci s PCO. Přenos dat je zpoplatněn dle ceníku používaného operátora.

V případě, že v objektu je instalována ústředna EZS bez telefonního komunikátoru, dodá a namontuje naše agentura samostatný digitální komunikátor.

 

Připojením pomocí GPRS komunikátoru do sítě GSM

Výhodou je vysoce zabezpečená bezdrátová síť v rámci sítě GSM, po které lze přenášet události z objektů. Komunikace s PCO probíhá obousměrně s potvrzováním příjmu zprávy z PCO, což zvyšuje bezpečnost přenosu dat. Výpadek komunikace je na PCO signalizován. Poplatky spojené s přenosem dat hradí provozovatel PCO.


Duální provoz
použití: zabezpečení pomocí kombinace dvou způsobů připojení

V případě požadavku objednatele může naše agentura nabídnout též tzv. duální provoz t. j. předávání zpráv z EZS na PCO prostřednictvím radiové sítě RS a současně prostřednictvím jednotné telefonní sítě.

Monitorovací - vyrozumívací služba

Dále nabízíme tzv. vyrozumívací službu, která spočívá v monitorování objektu na PCO. V případě přijetí poplachové zprávy provede operátor PCO okamžité telefonické vyrozumění majitele-uživatele objektu, případně jím pověřenou osobu. V takovém případě se výjezd zásahové jednotky neprovádí. Kontrolu objektu provádí objednatel svépomocí.


Zásahové jednotky

Naše agentura provozuje vlastní zásahovou jednotku (ZJ). Ty jsou v případě přijetí poplachového signálu z objektu na PCO vyslány operátorem PCO a provedou prvotní kontrolu objektu z veřejně přístupných míst nebo z míst zpřístupněných zákazníkem. V případě narušení objektu zajistí dle možností pachatele a bude střežit objekt až do příchodu zákazníka. Operátor PCO provede vyrozumění majitele objektu a Policie ČR.