Jdi na obsah Jdi na menu

kurzy AJ

Kurzy zahrnují prvotní nebo rozšiřující seznámení s anglickým jazykem a životem v anglicky mluvících zemích. Účastnící kurzu rozvíjí své řečové dovednosti, naučí se zahájit rozhovor, seznámit se, zvládat základní obraty při nakupování, hovořit o městech a pamětihodnostech, vést jednoduchý telefonní rozhovor, napsat o sobě stručný text, popsat byt a hovořit o lidech, věcech, oblíbených a neoblíbených činnostech, jídle a pítí a mnoho dalšího.
 

Začátečníci A1


Kurz dává základ řečovým dovednostem (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykovým prostředkům (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativním funkcím (city, postoje), které Vám umožňují komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.
 

Tematické zaměření odpovídá následujícím okruhům:
 

Pozdravy, vzájemné představování s ohledem na danou kulturu země, seznámení se specifiky jazyka (např. písmo, abeceda, hláskování, zásady slovosledu, základní osobní informace, vyplnění jednoduchého osobního dotazníku, denní program (popis rutinních činností), popis objektů, jednoduchých obrázků: názvy běžných předmětů, velikosti, barvy, materiály, tvary, vyjadřování osobních pocitů a postojů (kladné a záporné emoce a postoje: přídavná jména, konstrukce ne/líbí se mi, ne/mám rád, …), nakupování. Kurz zahrnuje též nácvik práce s psaným textem, vlastní prezentaci v psané i mluvené podobě.
 

Mírně pokročilí A2

Kurz je zaměřen na osvojování jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni. Cílem kurzu je zejména rozvíjení schopnosti komunikovat v jednodušších situacích běžného života a ve vybraných situacích profesních. Rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů je nedílnou součástí. Konverzačními tématy se stává rodina, bydlení, volný čas, režim dne, cestování, ubytování, nakupování, lékařská péče, systém vzdělávání, zaměstnání, životní prostředí, reálie příslušných zemí.


Kurz se zabývá tematickými oblastmi jako např. charakteristika rodiny, popis osoby, bydlení, cestování, doprava, systém vzdělávání atd. Dále rozvíjí základy obecného jazyka a dává základy obecně odborného jazyka. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých nespecifických profesních situacích


Středně pokročilí B1


Soustřeďuje se na kombinování nabytých komunikačních schopností v různých situacích denního života. Cílem je nácvik řečových dovedností, které rozvíjí na základě tematických oblastí, jako jsou každodenní aktivity, popis okolí, práce, společnost, řešení problémů, dilemata. Zabývá se dále víkendovými aktivitami, popsáním pocitů, hudbou, frázovými slovesy, vazbami „make“ a „do“ , zvratnými zájmeny.
 

Do gramatické oblasti zahrnuje tento kurz taktéž minulý čas prostý, opakovanou minulost, časové spojky, návrhy a názory, souhlas a nesouhlas, předpřítomný čas, časové výrazy, dovětky, předpovědi a rozhodnutí: „will / going to“, slovesa a předložky, účelové věty, slovosled přídavných jmen, přací věty přítomné, předminulý čas, spojky: „since“ a „for“, povinnosti, zákazy, dovolení, množství, časovou souslednost a mnoho dalšího.

úrovně A1 dosáhnete po absolvování min. 80 hodin výuky a více
úrovně A2 dosáhnete po absolvování min. 160 hodin výuky a více
úrovně B1 dosáhnete po absolvování min. 320 hodin výuky a více