Jdi na obsah Jdi na menu

kurzy RJ

Začátečníci A1

Kurz pro úplné začátečníky zahrnuje základní seznámení s ruským jazykem a životem v Ruské federaci. Účastnící kurzu se seznamují s ruskou azbukou a naučí se ji číst v tištěné i psané podobě. Osvojí si áklady výslovnosti, naučí se společenské fráze při představování a seznamování, pohovoří stručně o sobě. Komunikační dovednosti jsou procvičovány a rozvíjeny na základě nově získaných gramatických vědomostí (sloveso „mít“, vyjádření neurčitosti, základní a řadové číslovky 1-20, časování sloves I). Účastníci kurzu dokážou popsat svůj pokoj, hovořit o své rodině a zaměstnání, vyjmenovat domácí zvířata a mnoho dalšího.
 

Na základě již zvládnutého časování sloves I si účastníci osvojí časování II a složitější tvary sloves se změnou kmenové souhlásky. Pozornost bude věnována osobním zájmenům a používání přídavných jmen, aby účastníci kurzu mohli sestavovat již komplikovanější věty. Porovnají získané informace o městech Moskva a Praha, dokážou pohovořit o nákupech, budou se moci ubytovat v hotelu a komunikovat s jeho zaměstnanci.
 

Mírně pokročilí A2

Pozornost je soustředěna na komunikaci v oblasti cestování a porovnání stylu života u nás a v cizích zemích. V gramatické oblasti je důraz kladen správné skloňování podstatných jmen mužského rodu a osvojení si pravidel minulého času. Účastníci kurzu nacvičují řečové dovednosti pro situace spojené s pozváním na návštěvu a její přípravou. Seznámí se s dny v týdnu a měsíci v roce, sestaví svůj program na týden a budou umět popsat specifika jednotlivých ročních období. V gramatice zvládnou tvoření budoucího času a účelových vět.  

Účastnící kurzu se naučí reagovat na telefonický rozhovor, budou umět koupit dárek pro své nejbližší a zdůvodnit jeho volbu, dokážou vyjádřit přání a formulovat své názory. Osvojí si skloňování osobních zájmen a podstatných jmen ženského rodu, budou umět počítat do 100.

Středně pokročilí B1

Soustřeďujeme se na kombinování nabytých komunikačních schopností v různých situacích denního života. V rámci výuky se účastník setká s těmito gramatickými strukturami: skloňování podstatných jmen středního rodu, modální slovesa musím, potřebuji, je třeba. Účastník kurzu se naučí hovořit o svém denním plánu, o svých aktivitách, orientuje se v problematice školství a vzdělávání, dokáže pracovat na základě vyslechnutého složitějšího textu atd.

Koncentrujeme se na skloňování přídavných jmen a problematiku zvratných sloves. Účastník kurzu se naučí hovořit o rodině a rodinných vztazích, dokáže vyjádřit omluvu, blahopřání, poděkování. Umí si objednat jídlo a pití, pochválit či zkritizovat jeho kvalitu, naučí se aktivně používat slovní zásobu z oblasti gastronomie. Důraz je kladen na rozvíjení již velmi širokých řečových dovedností a jazykových znalostí, na upevňování veškerých struktur nutných k dosažení pokročilé jazykové úrovně B1. Slovní zásoba se soustřeďuje na problematiku cestování, plánů na dovolenou, rekreaci a ubytování v hotelu. Účastníci kurzu si osvojí tvoření podmiňovacího způsobu a skloňování základních číslovek.

úrovně A1 dosáhnete po absolvování min. 80 hodin výuky a více
úrovně A2 dosáhnete po absolvování min. 160 hodin výuky a více
úrovně B1 dosáhnete po absolvování min. 320 hodin výuky a více