Jdi na obsah Jdi na menu

Mírně pokročilí - cíl A2 dle SERR

JAZYKOVÉ KURZY - NĚMECKÝ JAZYK

Určený pro mírně pokročilé - absolventy úrovně A1 dle SERR
Navazující kurz německého jazyka pro mírně pokročilé – absolventy úrovně A1 dle SERR – je zaměřen především na kontinuální rozvoj, upevňování a další rozšiřování již poměrně široké škály již získaných jazykových prostředků a dovedností. Tematickou i gramatickou progresí bude po absolvování všech tří částí – trimestrů – kurzu stupeň ovládání jazyka odpovídat úrovni A2 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá ve skupinách od 6 zájemců.

Znalostní test A1       Správné odpovědi

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (MP1+MP2 nebo MP2+MP3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (MP1+MP2+MP3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2012 - 2013

 

 
KURZ MP1
 
Termín
10.09.2012
03.12.2012
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz MP1 pro mírně pokročilé zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování již získaných řečových dovedností a jazykových znalostí. Svým tematickým zaměřením se více soustředí na vyjádření individuálního názoru a záležitosti týkající se pracovního zaměření každého z účastníků. Jádro kurzu spočívá v aktivní komunikaci v oblasti pracovních a soukromých cest, jmenování důvodů a vyjádření opaku, alternativy, domněnky, blahopřání, dokázat pozitivně či překvapeně reagovat, číst jízdní řády, naplánovat a zamluvit cestu, hovořit svých koníčcích a zájmech, vzdělání a dalších oblastech každodenního života.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: jazyky a biografie, rodokmen, cestování a mobilita, volnočasové aktivity.

 
KURZ MP2 
 
Termín
10.12.2012
14.03.2013
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz MP2 plynule navazuje na předcházející MP1. Soustředí se na rozvoj již získaných základních řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP1. Účastníci kurzu nacvičují řečové dovednosti pro situace spojené s vyjádřením osobních sdělení formou e-mailu a sms, naučí se komunikovat při reklamaci, budou se zabývat médii, číst jídelní lístek, objednávat v restauraci, hovořit
o životě na městě a na venkově, číst, orientovat se a vyhodnocovat inzeráty o bydlení, hovořit o kulturních zájmech, naplánovat prohlídku města, bavit se o životě na venkově a ve městě, vyhledání první pomoci, vyjádřit se na téma hudba a literatura, zorganizovat návštěvu divadla atd.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: média, aktivity ve volném čase, domov, kultura.

 
KURZ MP3
 
Termín
21.3.2013
13.6.2013
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz MP3 plynule navazuje na předcházející MP2. Soustředí se na rozvoj již získaných základních řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP2. Účastnící kurzu se seznamují s nácvikem a rozvojem komplikovanějších řečových dovedností, které umožňují orientaci v inzerátech zaměřených na nabídku zaměstnání, zanechání telefonického vzkazu, zdvořilou prosbu, vlastní projev týkající se svátků, filmů, profesního života. Každý z účastníků porozumí popisům produktů, vyjádří smysl a účel svých záměrů, dokáže popsat průběh, rozpoznávat a reagovat na emoce a je schopen se ucházet o místo v zaměstnání atd.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: svět práce, svátky a dárky, řeč těla, vynálezy a jejich vznik.